CENTRUL DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII

Adresa: str. Platanilor nr. 2, Timișoara
PROGRAM DE FUNCȚIONARE: De luni până vineri: 08:00 - 16:00

Sprijinirea şi asistarea părinţilor/potenţialilor părinţi în a face faţă dificultăţilor psihosociale - care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa, şi sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora, în conformitate cu Ordinul nr. 289 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementarea acestor standard, prin:
 • Consilierea părinţilor pentru depăşirea unor situaţii de dificultate care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor de mediullor familial;
 • Oferirea părinţilor de programe de sprijin şi educaţie parentală pentru formarea şi dezvoltarea competentelor şi abilităţilor parentale; sprijinirea şi consilierea copiilor care au dificultăţi de dezvoltare şi/sauintegrare în familie, şcoală, grupuri socio-profesionale
Scopul serviciului social al Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinţişi Copii este sprijinirea şi asistarea părinţilor pentru a face faţădificultăţilor psihosociale (divorţ, pierderea locului de munca, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soţi etc.) care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii sunt:
 • copii aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor;
 • copii cu părinţiiplecaţi la muncă în străinătate și reprezentanții lor legali.
 • copii aflaţi în situaţia de eşecşi/sau abandon şcolar copii şipărinţii care sunt victime ale diferitelor tipuri de abuzuri (emoţional, fizic, sexual, neglijenţă)
 • persoane care au fost obligate prin hotărăre judecătorească să urmeze un program de consiliere;
 • părinții și copii în vederea restabilirii și menținerii relațiilor personale;
 • potenţialii pãrinţi în vederea prevenirii separării copilului de familie
 • copiii și familiile adoptatoare care au ieșit din perioada de monitorizare postadoptie și au dificultăți în relaționarea cu copiii adolescenții aflati la vârsta minimă legală pentru căsătorie
1. Activități de informare și sensibilizare privind problematica copilului și a familiei, de promovare în comunitate a serviciilor oferite de centrul de consiliere

2. Activități de evaluare inițialăși detaliată/planificare/reevaluare și monitorizare, monitorizare postintervenție pe o perioadă de minim 3 luni și elaborare/implementare aplanului personalizat de consiliere;

3. Activități de consiliere și informare:

Activități realizate de asistentul social: asistență juridico-administrativă; asistență pentru obţinereaprestaţiilor; acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei locuinte, susţinerea demersurilor de (re)integrare şcolarăşi profesională; asistarea mamelor în cadrul maternităților şi spitalelor de pediatrie; asistarea clienţilor cu dificultăţipsiho-sociale, consilierea premaritală pentru adolescenţii/tinerii aflaţi la vârsta minimă legală pentru căsătorie. 4. Activități de sprijin și educatie parentală

Psihologul realizează activităţi de consiliere individuala si de grup pentru atingerea următoarelor obiective:
 • schimbarea atitudinilor negative ale părinţilor față de naştereşi față de copil;
 • ameliorarea interactiunilor disfuncționale părinte-copil, menţinerea și consolidarea relațiilor parentale;
 • dezvoltarea unei relaţii de atasament pozitive părinte-copil, îmbunătăţirea modurilor de comunicare părinte-copil;
 • dezvoltarea competențelor parentale și prin organizarea de programe de educație parentală și grupuri de sprijin ;
 • conștientizarea de către familie a nevoilor psihologice şi afective ale nou-nascutului sprijinirea familiei pentru a înţelege nevoile de îngrijire permanenta a copilului în familia sa;
 • depăşirea situaţiei de risc de separare a copilului de familie; evitarea alterării definitive a relației părinte-copil;
 • ameliorarea dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale;
 • depăşirea starilor conflictuale intrafamiliale şi inter generationale;
 • ameliorarea tulburarilor de comportament
Personalul este format din :
 • asistent social;
 • referent cu atribuții de asistent social
 • psiholog;

CONDIŢIILE DE ACCES/ADMITERE ÎN CENTRU:

ACTE NECESARE
 • Copie după actele de identitate - pentru copil şipărinţi (certificate naştere, carte de identitate, etc)
 • Cerere de înscriere în Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţişi Copii a părintelui și a copilului
 • Adeverinţe de venit/contract de muncă, după caz
 • Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză eliberată de medicul de familie, pentru frecventare colectivitate
 • Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii acestuia, certificat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.)
 • Ancheta Socială şi Planul de Servicii întocmit, conform legii, de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, plan însoţit de DispoziţiaDirectorului General pentru aprobarea Planului de Servicii
 • Decizia de admitere aprobată de șeful centrului

CRITERII DE ADMITERE
 • beneficiarii copii și părinții/reprezentantul legal al acestora, admiși în Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii, sunt persoane cu domiciliu legal sau reședința în municipiul Timişoara.
 • familia să se afle într-o situaţie de dificultate socială, situație care afectează relația dintre membrii familiei și care poate genera fenomene de neglijare, abuz, separare a copilului de familie, analfabetism, marginalizare socială a copilului.

Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie între Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copiişi reprezentantul legal al copilului, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional.

Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copiisunt gratuite, nu se percepe contribuţie din partea beneficiarilor.