CENTRUL DE ZI "SF. NICOLAE" TIMIȘOARA

Adresa: str. Platanilor nr. 2, Timișoara
PROGRAM DE FUNCȚIONARE: De luni până vineri: 08:00 - 16:00

Asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, în conformitate cu Ordinul nr. 24 din 4 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.
Scopul serviciului social Centrul de zi “Sf. Nicolae” este prevenirea abandonului şiinstituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, urmărind menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.
Beneficiarii serviciului social de zi sunt copiii cu vârste între 5-18ani din familiile aflate în dificultate (stare care limitează temporar sau definitiv capacitatea familiei de a-şi îndeplini funcţiile şi responsabilităţile ce-i revin față de copil) și părinții acestora (copii din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură și educație, în risc de abandon școlar, etc) cu domiciliu stabil sau reședința în municipiul Timişoara. O altă categorie de beneficiari includ copiii cu părinţiiplecaţi la muncă în străinătate.
Centrul de zi “Sf. Nicolae” derulează activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viațăindependentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Totodată, dezvoltă acțiuni de informare la nivelul comunității înceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora.
Personalul este format din :
 • asistent social
 • referent cu atribuții de educator
 • educatori
 • inspector de specialitate cu atributii de psiholog

CONDIŢIILE DE ACCES/ADMITERE ÎN CENTRU:

ACTE NECESARE
 • Copie după actele de identitate - pentru copil şi părinţi (certificate naştere, carte de identitate, etc);
 • Cerere de înscriere în Centrul de Zi „Sf. Nicolae” a copilului, după caz;
 • Adeverinţe de venit/contract de muncă, după caz;
 • Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză eliberată de medicul de familie, pentru frecventare colectivitate;
 • Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii acestuia, certificat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.);
 • Ancheta Socială şi Planul de Servicii întocmit, conform legii, de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, plan însoţit de DispoziţiaDirectorului General pentru aprobarea Planului de Servicii;
 • Decizia de admitere aprobată de seful centrului.
CRITERII DE ADMITERE
 • beneficiarii copii și părinții/reprezentantul legal al acestora, admiși în Centrul de zi “Sf. Nicolae”, sunt persoane cu domiciliu legal sau reședința în municipiul Timişoara;
 • copilul să prezinte adeverinţă medicală din care să reiasă că poate frecventa colectivitatea şi nu suferă de boli cronice sau psihice şi nu este încadrat în grad de handicap;
 • copilul să provină dintr-o familie aflată în situaţie de dificultate socială;
 • copilul să aibă vârsta cuprinsă între 5-18 ani;
Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie între Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – Centrul de zi “Sf. Nicolae” şi reprezentantul legal al copilului, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional.

Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de zi “Sf.Nicolae" sunt gratuite, nu se percepe contribuţie din partea beneficiarilor.