COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI

Adresa: B-dul Regele Carol I, nr. 10, Timișoara

Scopul serviciului social „Centrul de Asistență în Comunitate” este de a facilita accesul la servicii sociale, idemnizații și facilități disponibile în comunitate și/sau reglementate prin legi speciale pentru persoanele cu dizabilități/handicap, în funcție de nevoile individuale ale acestora, pentru a răspunde nevoilor sociale, individuale și familiale, în vederea depășirii situațiilor de dificultate și creșterii calității vieții
Beneficiarii serviciului social sunt persoane cu domiciliul/reședință– identificat prin ancheta socială, în municipiul Timișoara, care se află în următoarele situații de dificultate:
 • Suferă de diverse boli neurovegetative, psihice, cronice grave,ori boli incurabile;
 • Sunt persoane adulte cu dizabilitate și/sau handicap mintal, psihic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, fizic, asociat, boli rare, HIV/SIDA;
 • Se află în situație de dificultate familială și/sau socio-economică, și în funcție de gradul de deficiență le sunt afectate funcțiile și structurile organismului, factorii de mediu și personali;
 • Se află în situație de risc și exluziune social datorită gradului de dizabilitate/handicap;
 • domiciliul/reședința/dovada realizată prin efectuarea anchetei sociale, precum persoana locuiește pe raza municipiului Timișoara;
 • prezenta afecțiunii stării de sănătate fizice și/sau psihice ale persoanei care solicit sprijin
 • certificat de încadrare în grad de handicap, program individual de reabilitare și integrare social, plan de servicii aferent
 • dificultate familială și/sau socio-economică, deteriorarea factorilor de mediu și personali, documentată prin anchetă/evaluare socială;
a) Furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activităţi de asistentă socială de specialitate, prin:
 • evaluarea iniţială a nevoilor individuale și specifice ale persoanelor adulte cu dizabilitati
  • acordarea pe loc a serviciilor de informare, consiliere și documentare a persoanelor din comunitate care se adresează centrului;
  • elaborarea planului de intervenţie pentru persoanele adulte cu dizabilitate care sunt lipsite desprijinul familiei sau a aparținătorilor
  • evaluarea statusului psiho-social în care trăiesc persoanele din comunitate prin anchetă socială,
 • aplicarea planului de intervenție prin sprijinire, îndrumarea, consilierea și informarea necesară întocmirii dosarului persoanei cu dizabilitate și/sau a familiei acestuia pentru încadrarea în grad de handicap:
  • Informarea persoanei cu dizabilitate și/sau a familiei acestuia despre condițiile de obținere a gradului de handicap, actele necesare și a traseului de urmat până la intrarea în drepturi;
  • Informarea și sprijinirea persoanei cu handicap/a familiei acestuia privind obținerea drepturilor, facilităților și serviciilor după obținerea gradului de handicap;
  • Acompanierea acelor persoane cu dizabilitate din comunitate care nu au niciun membru de familie până la intrarea în drepturile ce li se cuvin;
  • Consiliere, informarea și, după caz, evaluarea cazurilor cu dizabilitate/handicap pentru care se impune reintegrarea în societate prin ocuoare în muncă, facilitare pe piața muncii;
  • Facilitarea integrării/reintegrării sociale şiinserţiei/reinserţiei familiale a persoanelor singure, consiliere psihologică, facilitarea accesului la alte tipuri de servicii care necesită transport adaptat,
  • Asistentă socială de specialitate : evaluare/reevalarea a nevoilor individuale ale beneficiarilor, a situației de dificultate în care aceștia se află, elaborare plan de intervenție/asistență și îngrijire, îndrumare către alte servicii, consiliere socială, informare, suport emoțional ;
  • Asistență și suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale prin - orientare profesională/vocațională, consiliere psihologică,
  • Facilitare pe piața muncii, ocupare în muncă;
 • Alte activități – transport adaptat monitorizarea planului de intervenție;


b) Valorificarea potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 • activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei
 • activități de promovarea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune social, promovarea participării sociale;
 • elaborează materiale informative pe suport electronic - fotografii, date de informare sau publicitare postate la sediul serviciului sau pe site;
 • elaborarea şi aplicarea propriei proceduri privind cazurile de abuz și neglijare pe care o aduce la cunoștință celor interesați;
 • organizarea sesiunilor de instruire a personalului propriu privind cunoaştereaşi combaterea formelor de abuz şi neglijare
 • aplicarea prevederillor legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a situaţiilor de abuz şi neglijare identificată pentru luarea măsurilor de urgență


c) Informarea potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 • deţinerea şi punerea la dispoziţie, pe suport de hârtie și in format electronic, inclusiv pe site-ul propriu a materialelor informative privind activităţile derulate, (materiale scrise/broşuri, filme şi/sau fotografii de informare sau publicitare)
 • elaborarea materialelor informative în forme adaptate pentru a fi accesibilepersoanelor cu handicap (easytoread, Braille, CD video/audio, etc).
 • mediatizarea serviciilor sociale acordate la nivelul comunității locale prin intermediul cabinetelor e familie;
 • desemnarea cel puţin unei persoană responsabile pentru activităţile de comunicare cu publicul şi de informare a beneficiarilor;
 • Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare;
 • Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității;
 • Promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații;

d) asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 • elaborarea de proceduri și a instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 • realizarea de monitorizări și evaluări periodice a serviciilor prestate și a respcetării standardelor minime de calitate;
 • desfășurarea de activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii;
 • consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului;
 • asigurarea instruirii personalului în vederea cunoaşterii procedurilor și instrumentelor standard utilizate;

e) administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
 • Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții Publice al furnizorului de servicii sociale;
 • Întocmirea de propuneri privind investițiile;
 • Întocmirea de referate de necesitate;
 • Întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesională a personalului;
 • elaborarea şi aplicarea unui plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.
 • asistenți sociali
 • psiholog
 • referent